Guide pricing

Register now to view our guide prices in just a few seconds.

If you're just starting your search for a tensile tester then our guide prices include test frame, software, installation and ongoing support. Excludes price of load sensor and accessories.

Would you like a formal quote or a demo?

You can also request a free formal quotation and demonstration if you want to discuss your test requirements with an engineer.

โซลูชั่นการวิเคราะห์พื้นผิวความแน่นของข้าวและคุณลักษณะเฉพาะของข้าวหุง

ประเด็นสำคัญ

  • วัตถุประสงค์ของการทดสอบเปรียบเทียบเพื่อวัดเนื้อสัมผัสของข้าวเมื่อถูกเคี้ยว เพื่อคัดแยกเกรดของข้าวและแนะนำให้กับทางผู้บริโภค
  • วิธีการทดสอบที่ทำซ้ำได้และรวดเร็วเพื่อหาคุณลักษณะของข้าวและเวลาที่ใช้หุงโดยใช้เครื่องทดสอบเนื้อสัมผัสที่ควบคุมโดยซอฟต์แวร์
  • หัวทดสอบใบมีด Kramer ตามมาตรฐาน ใช้ในการกดและฉือนผ่านตัวอย่างจำนวนมากเพื่อจำลองการเริ่มต้นเคี้ยวข้าว
  • คุณลักษณะความแข็งของเนื้อสัมผัสสัมพันธ์กับความรู้สึกในปากขณะเคี้ยว โดยความแน่นของข้าวจะเป็นค่าที่นำไปใช้เป็นตัวกำหนดเวลาในการหุงข้าว

การทดสอบ

การประเมินเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุก เนื้อสัมผัสของข้าวมีความสำคัญมากที่ทำให้ผู้บริโภครับรู้ได้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ น่าเสียดายที่เนื้อสัมผัสได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยในระหว่างกระบวนการผลิต สิ่งแรกที่ผู้ผลิตต้องกำหนด คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่รับเข้ามาตั้งแต่ จุดเริ่มต้น การปรับเปลี่ยนในระหว่างกระบวนการผลิตสามารถทำได้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายมีความคงที่ในด้านคุณภาพ

 

ปัญหา

การประเมินพื้นผิวของข้าวหุงสุก เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารส่วนใหญ่ การควบคุมเนื้อสัมผัสของข้าวต้องใช้การควบคุมการแปรรูปอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เพียงแต่มีความสม่ำเสมอเท่านั้น แต่ยังรวมถึงมาตรฐานคุณภาพอีกด้วย การเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบที่เข้ามามีความสำคัญอย่างยิ่งกับข้าว

พันธุ์ข้าวที่แตกต่างกันไปพร้อมกับความหลากหลายในการเก็บเกี่ยวสามารถส่งผลอย่างมากต่อระดับโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตในผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะทั้งสองนี้มีผลอย่างมากต่อเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุก

 

วิธีแก้ไขปัญหา

การประเมินเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุก ก่อนทำการทดสอบ ข้าวดิบถูกหุงด้วยวิธีมาตรฐาน สะเด็ดน้ำออกแล้วปล่อยให้เย็นในช่วงเวลาที่กำหนด จากนั้นทำการตัดข้าวใส่ลงใน เซลล์เฉือนใบมีดบาง CS-2 จนเต็มแต่ไม่แน่นจนเกินไป CS-2 cell ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้กับใบมีด Kramer โดยความแตกต่างก็คือมีใบมีดมากกว่าและชิดกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งการออกแบบนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อทำการทดสอบอนุภาคขนาดเล็ก เช่น ข้าว เนื่องจากชิ้นส่วนของข้าวมักจะถูกกดอัดและเฉือนจนตกผ่านร่องของ CS-2 cell

การทดสอบทั้งหมดดำเนินการโดยใช้เครื่องทดสอบเนื้อสัมผัส TM-2 Shear Press โดยกดลงที่ความเร็ว 90 มิลลิเมตร ต่อ นาที โดยค่าแรงกดสูงสุดจากการทดสอบเป็นตัวบ่งชี้ความแน่นของผลิตภัณฑ์ โดยค่าที่ได้จากการทดสอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สามารถเชื่อมโยงไปถึงสิ่งต่างๆได้ เช่น เวลาในการหุง, เวลาแช่ เป็นต้น

 

ประโยชน์

•การทดสอบที่ง่ายและรวดเร็วที่ช่วยให้ผู้ผลิตได้ผลการทดสอบที่นำไปใช้ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ

•สามารถปรับปรุงความสม่ำเสมอและคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยรวมได้

•ผลการทดสอบจะช่วยขจัดการคาดเดาออกจากการปรับเปลี่ยนในการควบคุมกระบวนการผลิต

พูดคุยกับตัวแทนที่ใกล้ที่สุดสำหรับประเทศของคุณเกี่ยวกับการแก้ปัญหาราคาและการสนับสนุน

มีคำถามเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหรือไม่? ติดต่อและพูดคุยกับหนึ่งในวิศวกรฝ่ายขายด้านเทคนิคของเราตอนนี้ ...

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ